Privacyverklaring_Fonds320


PRIVACY

 

GENERAL DATA PROTECTION REGULATION (GDPR):

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

 

De website www.fonds320.be heeft als doel u informatie te verstrekken over de sectorale voordelen voor de werknemers en de werkgevers van de sector van de begrafenisondernemingen (paritair comité nr. 320).

 

Het gebruik van cookies

Op deze site gebruiken we geen cookies (een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek).

 

 1. Bescherming van de persoonsgegevens

Fonds320.be is een website beheerd door het Waarborg en Sociaal Fonds voor de Begrafenisondernemingen (fonds voor bestaanszekerheid, hierna genoemd Fonds320) dat tot doel heeft, de toekenning van sectorale voordelen en de instroom in de sector.

Om zijn wettelijke opdrachten uit te voeren, werd het Fonds320 gemachtigd door beraadslagingen van het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid om persoonsgegevens te verwerken komende van de diverse bestanden van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid.

Fonds320 verbindt er zich toe elke reglementering betreffende de persoonlijke levenssfeer te respecteren.

 

 1. Waarvoor zijn de persoonsgegevens bestemd?

Uw gegevens worden gebruikt voor de uitvoering van de wettelijke opdrachten van Fonds320 zoals gedefinieerd in zijn statuten.

 

 1. Wat is de wettelijke basis?

De wettelijke basis voor het gebruik van uw gegevens is:

 • de wet van 7 januari 1958 betreffende de fondsen voor bestaanszekerheid;
 • de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) van 6 juli 2006 van het paritair comité voor de begrafenisondernemingen tot oprichting van een fonds voor waarborg en sociaal fonds en vaststelling van zijn statuten (80.491/CO/320);
 • de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank voor Sociale Zekerheid;
 • de koninklijk besluit van 23 oktober 1991 tot regeling van de toegang tot de informatiegegevens en van het gebruik van het identificatienummer van het Rijksregister van de natuurlijke personen wat de fondsen voor bestaanszekerheid betreft;
 • de bijzondere CAO’s dat de aard van de voordelen, de modaliteiten van toekenning en uitkering en de personen die ze kunnen genieten, bepalen.

 

Deze teksten zijn beschikbaar op de volgende websites:

Belgisch Staatsblad: http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/welcome.pl

FOD werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg (PC 320): http://www.werk.belgie.be/searchCAO.aspx?id=4708

 

 1. Welke persoonsgegevens verwerken we?
  • uw persoonlijke gegevens uit het Rijks- en bisregister (naam, adres, …);
  • uw contactgegevens;
  • de bijzondere gebeurtenissen in uw aansluiting (zoals indiensttreding, uittreding, uitbetalingen);
  • uw loopbaangegevens (legitimatiekaarten en DmfA-aangifte).

 

 1. Wat zijn onze voornaamste informatiebronnen?
  • uw persoonsgegevens:
 2. Rijksregister;
 3. Officiële instanties via het netwerk van de Kruispuntbank voor de Sociale Zekerheid.
  • uw contactgegevens:
 4. U (via de formulieren van Fonds320).
  • uw loopbaangegevens:
 5. Officiële instanties via het netwerk Kruispuntbank voor de Sociale Zekerheid.
  • uw betalingsgegevens:
 6. U (via de formulieren van Fonds320).

 

 1. Hoelang worden uw gegevens bewaard?

Uw persoonlijke gegevens worden opgeslagen gedurende uw volledige beroepsloopbaan met het oog op het vaststellen van uw rechten op de voordelen van bestaanszekerheid.

 

 1. Aan wie mogen wij uw persoonsgegevens communiceren?
  • de openbare instellingen (FOD Financiën, RSZ, …) in het kader van hun wettelijke opdrachten;
  • de derden waaraan u de toestemming hebt gegeven deze gegevens te verwerken (bijv. uw vakbond);
  • de derden die beschikken over een uitdrukkelijke machtiging daartoe vanwege de privacycommissie ( gerechtsdeurwaarders, gerechtelijke actoren, …);
  • AG Insurance voor de berekening van de tweede pensioenpijler.

Verder worden de gegevens gebruikt voor rapportering en beleidsondersteunend onderzoek.  In dat geval gaat het altijd om globale, anonieme statistieken en nooit om herkenbare persoonlijke gegevens.

 

 1. Welke rechten hebt u?

Bij de uitvoering van de hem opgelegde taken en opdrachten, leeft Fonds320 de wetgeving na. Binnen de grenzen van deze wetgeving hebt u het recht:

 • toegang te krijgen tot uw gegevens;
 • te vragen uw gegevens te wissen of te verbeteren;
 • te vragen de verwerking van uw gegevens te beperken;
 • bezwaar te maken tegen de verwerking en de overdracht van uw gegevens.

Daartoe neemt u contact op met de functionarissen voor gegevensbescherming (zie punt 11).

 

 1. Kunt u uw toestemming intrekken?

Wanneer de verwerking van uw gegevens is gebaseerd op uw toestemming (gegevens buiten het netwerk van de Kruispuntbank voor de Sociale Zekerheid), kan U deze toestemming te alle tijden intrekken.

 

 1. Hoe kunt u een klacht indienen?

Indien u vermoedt dat de verwerking van uw persoonsgegevens niet conform de toepasselijke wetgeving gebeurt, is het aangeraden zo snel mogelijk contact te nemen met onze functionarissen voor gegevensbescherming (zie punt 11).

Het zal vervolgens steeds mogelijk zijn om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

hhttps://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/klacht-indienen

E-mail: contact@apd-gba.be

 

 1. Contactgegevens van de functionarissen voor gegevensbescherming (DPO)

Stuur een mail naar privacy@fonds320.be