Motivatiepremie


Tewerkstellingsinitiatieven voor de risicogroepen
Teneinde de tewerkstelling aan te moedigen van personen die behoren tot de "risicogroepen" hebben de sociale partners van het Paritair Comité voor de Begrafenisondernemingen een collectieve arbeidsovereenkomst afgesloten waarbij aan de betrokken werknemers een forfaitaire financiële tussenkomst wordt toegekend van maximum 200,00 € per kwartaal tewerkstelling met een maximum van 800,00 € per jaar. Deze personen moeten worden aangeworven met een voltijds contract van onbepaalde duur. Het Waarborg en Sociaal Fonds is verantwoordelijk voor de praktische modaliteiten.
 
WIE BEHOORT TOT DE RISICOGROEPEN ?
 
A. De langdurig werklozen
Onder langdurig werkloze wordt verstaan: de werkzoekende die, gedurende de twaalf maanden die aan zijn indienstneming voorafgaan zonder onderbreking genoten heeft van werkloosheids- of wachtuitkeringen voor alle dagen van de week;
 
B. De laaggeschoolde werklozen
Onder laaggeschoolde werkloze wordt verstaan de werkzoekende, ouder dan 18 jaar, die geen houder is van een getuigschrift van het hoger secundair onderwijs.
 
C. De gehandicapten
Onder gehandicapte wordt verstaan de werkzoekende mindervalide die op het ogenblik van zijn indienstneming bij het Vlaams Fonds voor sociale integratie voor personen met een handicap ingeschreven is;
 
D. De deeltijds leerplichtigen
Onder deeltijds leerplichtige wordt verstaan de werkzoekende van minder dan 18 jaar die onderworpen is aan de deeltijdse leerplicht en die het secundair onderwijs met volledig leerplan niet meer volgt;
 
E. De herintreders
Onder herintreder wordt verstaan de werkzoekende die tegelijkertijd de volgende voorwaarden vervult:
1. geen werkloosheidsuitkeringen of loopbaanonderbrekingsuitkeringen genoten heeft gedurende de periode van drie jaar die zijn indienstneming voorafgaan;
2. geen beroepsactiviteit verricht heeft gedurende de periode van drie jaar die zijn indienstneming voorafgaat;
3. voor de periode van drie jaar voorzien in 1. en 2. zijn beroepsactiviteit onderbroken heeft ofwel nooit een dergelijke activiteit begonnen is.
 
F. De bestaansminimumtrekkers
Onder bestaansminimumtrekker wordt verstaan de werkzoekende die op het ogenblik van zijn indienstneming sinds minstens zes maanden zonder onderbreking het bestaansminimum ontvangt;
 
G. De laaggeschoolde werknemers
Onder laaggeschoolde werknemer wordt verstaan de werknemer, ouder dan 18 jaar, die geen houder is van: een getuigschrift van het hoger secundair onderwijs.
 
H. Allochtonen
Onder allochtonen wordt verstaan niet EU-onderdanen of één van de ouders niet EU-onderdaan of twee van de grootouders niet EU-onderdaan.
 
I. Personen die het begeleidingsplan (voor werklozen) gevolgd hebben
VOORWAARDEN:
 • De arbeidsovereenkomst moet schriftelijk worden vastgelegd en van onbepaalde duur zijn;
 • De arbeidsovereenkomst moet worden afgesloten na 1 januari 2022, de betrokken werknemer is aangeworven na 1 januari 2022.
 • De werkgever moet behoren tot de sector "begrafenisondernemingen" en van de R.S.Z. het kencijfer 320 hebben verkregen;
 • De werknemer behoort tot één van de risicogroepen;
 • De tewerkstelling dient voltijds te zijn, behoudens voor de categorie van de deeltijds leerplichtigen;
 • De in dienst genomen personen dienen minimaal zes maanden in dienst te blijven;
 • De aanvraag dient, om ontvankelijk te zijn, uiterlijk op 1 maand na het einde van het jaar van begin van tewerkstelling, bij het Waarborg en Sociaal Fonds voor de Begrafenisondernemingen toe te komen;
 
TE VERVULLEN FORMALITEITEN
Aan het SOCIAAL FONDS 320
Anspachlaan 111 B13
1000 Brussel
te laten geworden:
2. Een kopij van de arbeidsovereenkomst
Optioneel: dit kan eveneens gestaafd worden door :
 • categorie A: een bewijsstuk dat attesteert dat de betrokkene langdurig werkloze was voordat hij bij u indienst trad (af te leveren door het gewestelijk bureau van de R.V.A.).
 • categorie B: een bewijsstuk van de subregionale dienst van de VDAB, FOREM of BGDA die attesteert dat de betrokkene als werkloze was ingeschreven voordat hij bij u in dienst trad, samen met een verklaring op eer voor wat betreft de laaggeschoolde werkloze.
 • categorie C: een attest van het Vlaams Fonds voor sociale integratie voor personen met een handicap.
 • categorie D: een attest van de onderwijsinstelling voor een jongere deeltijdse schoolplichtige.
 • categorie F: een attest afgeleverd door het O.C.M.W.
 • categorie H: bewijs dat de persoon of één van zijn ouders of twee van zijn grootouders van een niet-Belgische nationaliteit zijn.
 • categorie I: attest afgeleverd door de VDAB, FOREM of BGDA.
 
FINANCIELE TEGEMOETKOMING
Voor de werknemers die aangeworven worden en behoren tot de risicogroepen is de tussenkomst van het Fonds bepaald op maximum 200,00 € per kwartaal met een maximum van 800,00 € = één jaar. De betrokken werknemers zijn aangeworven na 1 januari 2022.
De aanvragen worden geklasseerd volgens de datum van ontvangst.
De aanvragen worden onderzocht na ontvangst van het volledig dossier. Wij raden u dus aan ons, zo spoedig mogelijk, uw volledig dossier te laten geworden. Dit bedrag van de tussenkomst van het Sociaal Fonds is beperkt in functie van het totaal beschikbaar bedrag en tot 100 aanvragen tot financiële tussenkomst per jaar.
 
Alle bijkomende inlichtingen zullen u verstrekt worden door de administratie van het SOCIAAL FONDS “BEGRAFENISONDERNEMINGEN”, Anspachlaan 111 B13 te 1000 Brussel.
Wij hopen dat deze financiële tussenkomst de aanwerving zal vergemakkelijken voor deze personen die tot de risicogroepen behoren.