Eindejaarspremie


Voor wie ?
Een eindejaarspremie wordt toegekend aan de werknemers die tijdens de referteperiode tewerkgesteld waren in één of meer ondernemingen die ressorteren onder het paritair comité voor de begrafenisondernemingen (tussen 1 juli van het voorafgaand kalenderjaar tot met 30 juni  van het lopende jaar).
Volgende rechthebbenden ontvangen eveneens een eindejaarspremie als zij in het lopende jaar de sector verlieten:
bruggepensioneerde of gepensioneerde werknemers;
werknemers die zelf de onderneming op rechtmatige wijze verlaten;
ontslagen werknemers, behalve om dringende redenen;
rechthebbenden van de overleden werknemers
 
Hoeveel ?
Het bedrag van de eindejaarspremie is gelijk aan:
voor de arbeid(st)ers : 8,33% van de onbegrensde brutolonen aan 108 % verdiend tijdens de referteperiode en vermeld op de driemaandelijkse aangifte voor de rijksdienst voor sociale zekerheid.
voor de mannelijke en vrouwelijke bedienden : 8,33% van de onbegrensde brutolonen aan 100 % verdiend tijdens de referteperiode en vermeld op de driemaandelijkse aangifte voor de rijksdienst voor sociale zekerheid.
De eerste dertig dagen zonder loon, het is te zeggen wegens ziekte, beroepsziekte, arbeidsongeval van gemeen recht, bevallingsrust en vaderschapsverlof worden gelijkgesteld in de berekening van de eindejaarspremie.
Het minimumbedrag per betalingsmandaat is vastgesteld op 50 euro netto. Wanneer de eindejaarpremie de 50 euro netto niet bereikt, wordt er geen betalingsmandaat opgemaakt.
De eindejaarspremie is in beginsel uitbetaalbaar vanaf 15 december.
 
Hoe opvragen ?
Tijdens de maand november stuurt het Waarborg en Sociaal Fonds voor de Begrafenisondernemingen alle werknemers uit de sector een fiche – titel.
De rechthebbenden die lid zijn van een vakbond leggen hun titel ter betaling voor aan hun werknemersorganisatie.
De andere rechthebbenden dienen hun titel rechtstreeks bij het fonds in.
De titel blijft geldig gedurende 5 jaar. De titels die ter betaling worden aangeboden na 15 december van het vijfde jaar dat volgt op het lopende jaar waarop de titel slaat, zijn niet meer geldig.